M. Saleem Malik

1979-1988
(Lahore)

M. Amin Butt

1988-1992
(Lahore)

Sultan Ahmad Khan

1992-1996
(Mirpurkhas)

S. Rehan Hasan Naqvi

1996-1999
(Karachi)

M. Ashraf Hashmi

1999-2000
(Sahiwal)

S. Zamarrud H. Jafri

2001-2002
(Karachi)

M. Naeem Shah

2002-2005
(Lahore)

Younas Rizwani Sh.

2005-2007
(Karachi)

S. Naveed A. Andarbi

2007-2009
(Lahore)

Abdul Qadir Memon

2009-2011/2017-2019
(Karachi)

Zulfeqar Khan

2011-2013
(Lahore)

Munawwar H. Shaikh

2013-2015
(Karachi)

Mohsin Nadeem

2015-2017
(Lahore)

Aftab Hussain Nagra

2019-2021
(Sialkot)

Rana Munir Hussain

2022-2023
(Lahore)